Reinde docht it hast net

Overzicht van het aantal dagen dat het regent. In tige nijsgjirrich oersicht fan de webside hetregentbijnanooit. Al 7 jier lang hâldt immen yn de buert fan Nijmegen dizze webside bij as wen-wurkfyter bringt hij yn byld hoe faak it droech is en dat it minder as 8% fan de fytsritten reint. Dit is it oersicht fan septimber 2014 -septimer 2015. Opfallend dat de minste moannen desimber en july binne. (bron: blog: datfynik van Aant Hofstra. "Ik mei oeral wat fan fine. Wat in hearlik gefoel is dat.")

Geen opmerkingen:

Een reactie posten