Burgerinitiatief voor fietspad Suwâld Leeuwarden

(Foto: Klaas Rozema)
Fietsers en wandelaars ervaren de Symen Halbeswei en de Rustenburgergweg tussen Suwâld en Leeuwarden als gevaarlijk. Een fietspad ernaast of op z’n minst passeerstroken kan de veiligheid verbeteren.

“It dykje is smel en der wurdt hurd op riden troch it autoferkear. As twa auto’s of in auto en in trekker elkoar tsjin komme, moatte se beide mei te rjochter tsjillen troch de berm. Dat is dan ek wer gefaarlik foar fytsers en fuotgongers. En yn ‘e mist en as it tsjuster